Skip to content

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama pagal Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” yra skiriama:

• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

Pareiškėjai

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” skiriama ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla, šiuose remiamuose žemės ūkio sektoriuose:

– pieninė galvijininkystė;
– mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę;
– kiaulininkystė;
– paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą;
– kiti gyvulininkystės sektoriai;
– sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė;
– kiti augalininkystės sektoriai.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Per praėjusius ataskaitinius (2022 m.) metus pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, privalo būti didesnis kaip 8 000 Eur.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas dydis

1. Kai prašoma tik investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos), didžiausia paramos suma vienam projektui:
   1.1. iki 300 000 Eur, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (taip pat, kai statybų visai nėra, kai perkama tik žemės ūkio technika ir įranga);
   1.2. iki 600 000 Eur, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos (kooperatyvo) arba statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės.

2. Kai prašoma investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms (arba) apyvartiniam kapitalui, didžiausia paramos suma projektui, iš kurių 200 000 Eur sudaro lengvatinė paskola, gali siekti:
   2.1. iki 500 000 Eur, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (taip pat, kai statybų visai nėra, kai perkama tik žemės ūkio technika ir įranga);
   2.2. iki 800 000 Eur, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos (kooperatyvo) arba statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės.

Didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas intensyvumas gali siekti:

– 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose;
– 50 proc. žemės ūkio produktų perdirbimui;
– 40 proc. augalininkystės sektoriuose.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. jauniesiems ūkininkams (paraiškos pateikimo dieną nevyresniems kaip 40 metų ir pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos (registravo ūkį ir valdą savo vardu)) visuose sektoriuose ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Paramos intensyvumas investicijoms į žemės ūkio valdas taip pat gali būti padidintas 20 proc. visuose sektoriuose ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (daugiau kaip 50 proc. deklaruoto žemės ploto).

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas išlaidos:
• nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (išskyrus traktorius, kurie šiame kvietime nėra finansuojami);
• nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų gerovei ir (arba) biologiniam saugumui užtikrinti;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos projekto reikmėms; 
• gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• naujos statybinės medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu);
• infrastruktūra valdoje: kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
• bendrosios išlaidos (konsultavimo ir viešinimo išlaidos).

Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Projektų atranka

Projektų atranka pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” vykdoma vertinant projektus balais. Kiekvienam sektoriui nustatyti atskiri atrankos balai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius (visiems sektoriams) – 35 balai.

Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškų atrankos kriterijai.

Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, kitų gyvulininkystės sektorių paramos paraiškų kriterijai

Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paramos paraiškų kriterijai.

Papildomi įsipareigojimai

Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas įsipareigoja, kad ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur.

Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” pareiškėjas įsipareigoja drausti turtą, kuriam pagal teisės aktus nustatyta privaloma teisinė registracija ir kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas”, privalo iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (sudaryti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas).

Paraiška ir verslo planas investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškoje numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Projekte investicijoms į žemės ūkio valdas galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus – iki 6 mokėjimo prašymų, kai numatoma išperkamoji nuoma – iki 10 mokėjimų prašymų.

Prašant paramos pagal veiklos sritį “Investicijos į žemės ūkio valdas” yra rengiama paraiška ir verslo planas pagal nustatytą formą. 

Jei turite klausimų ar Jūsų projektas būtų tinkamas gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas – parašykite indre@filonovaite.com

Paraiškos ES paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas renkamos nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 2 d.

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2023-2027 m.

ES parama ūkių plėtrai 2023-2027 m. bus teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023– 2027 m. strateginio plano priemones “Smulkių – vidutinių ūkių plėtra”, “Investicijos į žemės ūkio valdas” ir “Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas”. Preliminarios paramos teikimo sąlygos pagal planą:

Smulkių – vidutinių ūkių plėtra

• valdos ekonominis dydis (VED) turi būti nuo 16 001 Eur iki 30 000 Eur.
• remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas. Remiami sektoriai: gyvulininkystė, augalininkystė, sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė.
• teikiama investicinė parama, dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas.
• parama gali dengti nuo 20 proc. iki 65 proc. projekto išlaidų (jauniesiems ūkininkams papildomai 15 proc.)
• planuojama vidutinė paramos suma projektui 200 000 Eur.
• planuojami paramos prioritetai (atrankos balai): kolektyvinės investicijos, jaunieji ūkininkai, gamybos skaitmeninimas, tikslioji žemdirbystė.

Planuojamas paraiškų rinkimas 2023 m. spalio 31 d. – 2023 m. gruodžio 29 d.

Investicijos į žemės ūkio valdas

• valdos ekonominis dydis (VED) turi būti nuo 30 001 Eur.
• remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas. Remiami sektoriai: gyvulininkystė, augalininkystė, sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė.
• teikiama investicinė parama, dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas, taip pat teikiama lengvatinė paskola.
• parama gali dengti nuo 20 proc. iki 50 proc. projekto išlaidų (jauniesiems ūkininkams papildomai 20 proc.)
• planuojama vidutinė paramos suma projektui 500 000 Eur, paskola iki 200 000 Eur.
• planuojami paramos prioritetai (atrankos balai): žemės ūkio produktų perdirbimas, procesų skaitmeninimas, tikslioji žemdirbystė, jaunieji ūkininkai, kolektyvinės investicijos, ekologiniai ūkiai, atsinaujinantys ištekliai.

Planuojamas paraiškų rinkimas 2023 m. spalio 2 d. – 2023 m. lapkričio 30 d.

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas

• valdos ekonominis dydis (VED) turi būti nuo 30 001 Eur.
• remiama veikla – mėšlo ir srutų tvarkymo sistemų įrengimas, biodujų jėgainių įrengimas gyvulininkystės ūkiuose, ūkinių gyvūnų gerovės užtikrinimo technologijos.
• teikiama investicinė parama, dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas, taip pat teikiama lengvatinė paskola.
• parama gali dengti nuo 20 proc. iki 65 proc. projekto išlaidų (kiaulininkystės projektams iki 80 proc.).
• planuojama vidutinė paramos suma projektui 250 000 Eur, paskola iki 200 000 Eur.

Planuojamas paraiškų rinkimas 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 29 d.

Konkrečias paramos teikimo sąlygas nustatys Žemės ūkio ministerija.

KONSULTACIJA