Skip to content

ES parama jaunajam ūkininkui ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

ES parama pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui ir perdirbimui.

Žemiau pateikiamas ES paramos jaunajam ūkininkui aprašymas remiantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m strateginio plano intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių projektu.

Pareiškėjai

ES parama jauniesiems ūkininkams pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir pateikia verslo planą.

Jaunasis ūkininkas gali pretenduoti į paramą tik pirmus 2 metus nuo dienos, kai žemės ūkio valda ir ūkis yra užregistruojami jo vardu. Jei nuo ūkio ir/ar žemės ūkio valdos registracijos praėjo daugiau kaip dveji metai – šia parama pasinaudoti nebegalima.

ES parama jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra nuo 12 000 Eur iki 70 000 Eur (skaičiuojama pagal Žemės ūkio ministro patvirtintus normatyvus), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plano pabaigoje turi būti suplanuotas ne mažesnio kaip 12 000 Eur ir ne didesnio kaip 70 000 Eur ūkio įkūrimas.

Parama neteikiama, jei:

• besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (įskaitant pagal 2014-2020 m. programą);

• besikuriančio jaunojo ūkininko valda perregistruota iš jo sutuoktinio.

ES paramos jauniesiems ūkininkams dydis

Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 60 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji 20 proc. dalinė išmoka išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jaunasis ūkininkas taip pat gali kreiptis lengvatinės paskolos – kartu su parama investicijoms arba atskirai. Bendra paramos investicijoms ir lengvatinės paskolos suma neturi viršyti 100 000 Eur.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti visos jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla. Tinkamų išlaidų pavyzdžiai:

• nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;
• įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
• ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
• naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
• konsultavimo paslaugos.

Projektų atranka

Jaunųjų ūkininkų projektai pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ bus atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Atrankos kriterijai:

1. jaunasis ūkininkas įsipareigoja vykdyti žemės produktų ekologinę gamybą – suteikiama 15 balų.
2. jaunasis ūkininkas įsipareigoja vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus – suteikiami 5 balai. 
3. projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo (daugiausia gali būti 20 balų):
3.1. jaunasis ūkininkas įsipareigoja dalyvauti bent vienoje Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP) – suteikiami 5 balai;
3.2. jaunasis ūkininkas investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos ūkio poreikiams (pardavimui skirta energija neremiama)) – suteikiami 5 balai;
3.3. jaunasis ūkininkas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą (GPS, tinklas, išmanieji prietaisai, jutikliai, valdikliai, dronai, automatizavimo ir robotikos sprendimai, debesų kompiuterija ir kt.) – suteikiami 5 balai;
3.4. jaunasis ūkininkas įsipareigoja dalyvauti Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje  „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones – suteikiami 5 balai.
4. jaunasis ūkininkas įsipareigoja apdoroti ir (arba) perdirbti savo ūkyje pagamintą ir (arba) užaugintą žemės ūkio produkciją (pajamos iš žemės ūkio produkcijos apdorojimo ir (arba) perdirbimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio pajamų) – suteikiama 15 balų.
5. kuriamas mišrusis ūkis (mažiausiai 3 sektorių, iš kurių nei vieno pajamos neviršytų  50 proc. visų ūkio pajamų) – suteikiama 10 balų.
6. kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – suteikiama 10 balų.
7. verslo plane diegiamos inovacijos (daugiausia gali būti 16 balų, inovatyvumo lygis nustatomas pagal investicijų naujumo (pvz. ūkio/šalies mastu), teigiamo poveikio aplinkai ir klimatui (pvz., beariminė, kalkinimo ar vandens taupymo, oro taršos mažinimo technologija) bei skaitmeninimo kriterijus (pvz. GPS, tinklas, išmanieji prietaisai, jutikliai, valdikliai):
7.1. nustatomas I inovatyvumo lygis – suteikiama 16 balų;
7.2. nustatomas II inovatyvumo lygis – suteikiama 12 balų;
7.3. nustatomas III inovatyvumo lygis – suteikiami 8 balai;
7.4. nustatomas IV inovatyvumo lygis – suteikiami 4 balai;
8. jaunojo ūkininko verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia taisyklėse nustatyta suma (60 000 Eur) – už kiekvieną sumažintą procentą suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 9 balai.

Papildomi įsipareigojimai

Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo.

Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu (ne ilgiau kaip 5 metai) bei kontrolės laikotarpiu (3 metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo) turi priklausyti jaunajam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.).

Siekdamas gauti finansavimą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ jaunasis ūkininkas įsipareigoja įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Jaunieji ūkininkai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.

Paraiška ir verslo planas jaunajam ūkininkui

Jei turite klausimų ar Jūsų projektas ir verslo planas jaunajam ūkininkui būtų tinkami gauti ES paramą, ar reikia parašyti verslo planą ir paraišką – parašykite indre@filonovaite.com

Paraiškas ES paramai jaunajam ūkininkui įsikurti planuojama rinkti nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d.

KONSULTACIJA