Skip to content

Parama verslo kaime plėtrai

ES parama verslo plėtrai kaime teikiama pagal atskiruose rajonuose veikiančių Vietos veiklos grupių (VVG) patvirtintas taisykles veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ arba „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ arba kitoms VVG patvirtintoms priemonėms. Rajono VVG nustato paraiškų verslo plėtrai kaime rinkimo datas, paramos dydį ir paramos gavimo sąlygas. Žemiau pateikiami bendri reikalavimai paramos verslo plėtrai kaime projektams ir VVG reikalavimų pavyzdžiai.

Pareiškėjai

Pagal Vietos veiklos grupių patvirtintas ES paramos verslo plėtrai taisykles verslas kaime skatinamas plėstis teikiant paramą kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams, veikiantiems su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, ūkininkams. Įmonės ir asmenys turi būti registruoti vietos veiklos grupių teritorijoje (rajone) jų nustatytą laiką (dažniausiai ne mažiau kaip metus).

Atskirų rajonų vietos veiklos grupės gali nustatyti ir papildomus reikalavimus pareiškėjams, norintiems gauti paramą verslo kaime plėtrai, pvz. pajamų dydį už ataskaitinius metus.

Remiama veikla

ES parama verslo kaime plėtrai pagal Vietos veiklos grupių taisykles teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

– alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
– tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
– ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
– azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
– didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
– finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
– draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
– nekilnojamojo turto operacijos;
– teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
– medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
– elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
– žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos;
– krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
– už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.

Tinkamos išlaidos

Pagal Vietos veiklos grupių taisykles ES parama verslui kaime dažniausiai teikiama šioms išlaidų kategorijoms:

– gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
– naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu; 
– nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
– infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);
– bendrosios išlaidos;
– konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslui kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos verslo kaime plėtrai dydis

Suteikiamos paramos verslui kaime nustatomos konkretaus rajono Vietos veiklos grupės taisyklėse, todėl labai skiriasi: gali sudaryti ir 70 tūkst. Eur, ir 125 tūkst. Eur. Įprastai finansuojama iki 70 proc. investicijų sumos be PVM, jeigu pareiškėjas yra labai maža (įki 10 darbuotojų) įmonė, ir iki 50 proc., jei pareiškėjas yra maža (iki 50 darbuotojų) įmonė.

Verslo kaime projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama verslo kaime plėtrai atrenkami pagal Vietos veiklos grupių nustatytus kriterijus, skiriant balus.

Dažniausiai nustatomi kriterijai yra ilgesnė veikla kaimo vietovėje, didesnis numatomų sukurti darbo vietų skaičius, diegiamos inovacijos rajono mastu ir pan.

Verslo planas ES paramai gauti

ES parama verslo plėtrai kaimo įmonėms, ūkininkams ir kaimo gyventojams skiriama, jeigu yra parengtas pagrįstas verslo kaime plėtros verslo planas. Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius (grynojo pelningumo, skolos, paskolos padengimo rodiklius).

Verslas kaime remiamas, jeigu įmonė, ūkininkas ar kaimo gyventojas užtikrins tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, ūkininkai ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo kaime plėtrai, turi sukurti ne mažiau kaip nustatytą darbo vietų skaičių bei prisiimti kitus įsipareigojimus, pavyzdžiui, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo.

Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo kaime plėtrai kaimo gyventojai, ūkininkai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška verslo kaime plėtros finansavimui

Norintys gauti ES paramą verslo kaime plėtrai turi parengti konkretaus rajono Vietos veiklos grupės taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus – parašykite indre@filonovaite.com ir mes padėsime parengti Jums šią dokumentaciją.

Vietos veiklos grupių kontaktus galite rasti čia: https://www.leadertinklas.lt/nariai/

KONSULTACIJA